Komunikacija v šoli

V društvu opažamo paradoks v delovanju vzgojno izobraževalnih zavodov, ki bi morali spodbujati razvoj otrok in spoštovati zakonske cilje šolanja. Staršem predlagamo, da se dogovorijo kaj želijo, h kakšnim vrednostam bodo v partnerstvu s šolo stremeli in ali bodo zakonski cilji vzgoje in izobraževanja spoštovani.

Kreiranje spodbudnega izobraževalnega okolja naj bi zajemala fleksibilne oblike izvajanja kurikula z možnostjo odzivanja na potrebe učencev. Inkluzija naj bi poskušala preseči že tisočletja staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju ljudi. Merila za razvrščanje in vrednotenje se razlikujejo med družbami, vendar je vsem skupna težnja po prepoznavanju različnosti oziroma po prepoznavanju članov družbe, ki na podlagi izbranih meril ‘’preveč’’ izstopajo (Hartman 2016).

V vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami se v skladu s cilji izobraževanja zagotavlja varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.

Države pogodbenice Konvencije o otrokovih pravicah, so dolžne konvencijo spoštovati in vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost, jamčijo priznane pravice brez kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.

Države pogodbenice bodo s sprejetjem vseh ustreznih ukrepov zagotovile varstvo otroka pred vsemi oblikami razlikovanja ali kaznovanja zaradi položaja, delovanja, izraženih mnenj ali prepričanj njegovih staršev, zakonitih skrbnikov ali družinskih članov. (KOP 2.2.)


http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/

Za otroke s posebnimi potrebami:

Da bi dosegli cilje prilagoditve, metode poučevanja, začetno oziroma izhodiščno raven otrokovega funkcioniranja (razvojne dosežke, učne dosežke, prilagojeno vedenje), cilje, učitelj skupaj s starši sproti preverjajo napredovanje otroka in skladno s tem prilagajajo cilje in prilagoditve poučevanja. (Bela knjiga 2011)

Za analizo problema in svetovanje vas prosimo, da nam pišete v Društvo Svet Staršev:


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja