• Obveznosti staršev

    V društvu se zavzemamo tudi za obveznosti staršev, ki zajema spoštljivo komunikacijo s starši, med starši in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Med pomembnejše obveznosti in dolžnosti staršev, predstavnikov staršev in članov sveta zavoda, pa prištevamo spoštovanje naslednje zakonodaje:   http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0353?sop=2018-01-0353 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10 http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/