OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI STARŠEV

V društvu se zavzemamo tudi za obveznosti staršev, ki zajema spoštljivo komunikacijo s starši, med starši in vzgojno izobraževalnimi ustanovami.

Med pomembnejše obveznosti in dolžnosti staršev, predstavnikov staršev in članov sveta zavoda, pa prištevamo spoštovanje naslednje zakonodaje:

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0353?sop=2018-01-0353

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10