OPIS VLOGE PREDSTAVNIKA

V Društvu Svet Staršev smo v šolskem letu 2018/19, za vse starše in njihove predstavnike na podlagi zakona in dobre dosedanje prakse pripravili naslednjo informacijo o delovanju sveta staršev in treh njihovih predstavnikov v najvišjem organu vrtca in šole – svetu vrtca in šole. Vzgojitelji in učitelji ustno posredujejo to informacijo vsem staršem na prvem roditeljskem sestanku, preden starši izberejo svojega predstavnika v svet staršev. Izbranemu predstavniku staršev jo skupaj s povzetkom iz zakonodaje o delovanju sveta staršev predajo tudi v pisni obliki.

 

  • Starši otrok v vsaki skupini vrtca, razreda šole, izberejo enega predstavnika in njegovega namestnika, v kolikor je ta naveden v pravilniku in/ali odloku o ustanovitvi. Predstavnik staršev se redno udeležuje sestankov sveta staršev. Na svetu staršev ima pravico biti predlagan in izbran in predlagati ter izbrati tri predstavnike staršev v svet zavoda vrtca, šole. Je vezni člen med starši otrok določene skupine, razreda in drugimi starši ter vodstvom vrtca.
  • Je glasnik staršev- sedanjih (smiselno pa tudi bodočih) uporabnikov storitev vrtca, šole. Skrbi za pretok informacij, ob tem pa varuje osebne podatke otrok in staršev. Prizadeva si za dobre medsebojne odnose, kulturo dialoga in sprotno obveščanje med starši in zaposlenimi. Ob tem ne posega v strokovno avtonomijo vzgojiteljev in učiteljev, pač pa omogoča staršem, da sodelujejo pri ohranjanju in razvijanju kakovosti vrtca, pri načrtovanju skupnih aktivnosti s starši, sponzoriranju in donatorstvu, skrbi za varno, čisto, urejeno in majhnim otrokom dostopno okolico vrtca z igriščem in podobno.
  • Starše iz svoje skupine, razreda seznanja ustno (neformalno, na roditeljskih sestankih, na srečanjih in skupnih akcijah ipd.) in pisno (na skupni oglasni deski enote vrtca pod rubriko STARŠI STARŠEM) z dnevnim redom, informacijami in sklepi sestankov sveta staršev.
  • Njihove pobude, predloge, pripombe, pohvale, zahteve, želje, vprašanja in podobno zapiše, se o njih pogovori s starši skupine ali predstavniki drugih skupin ter jih posreduje svetu staršev; svet staršev ali njegovi predstavniki to posredujejo svetu vrtca, ki tematiko obravnava na naslednji seji.
  • Kadar starši opozarjajo na probleme, ki se neposredno nanašajo na delo vzgojiteljev, pomočnikom vzgojiteljev in učitelji, se o tem najprej pogovorijo z njimi. Če ni primernega odziva, predstavnik staršev o problemu obvesti pedagoško in/ali organizacijsko vodjo enote, v naslednjem koraku pa ravnateljico.
  • Predstavnik staršev je staršem dosegljiv tako, da jim da svojo telefonsko številko in/ali e-naslov. Starši pa ga lahko dosežejo tudi preko tajništva.
  • Prvi sestanek sveta staršev v šolskem letu skliče ravnateljica vrtca ali šole, naslednje sestanke pa lahko skličejo tudi predstavniki staršev. V ta namen predstavniki staršev skupaj določijo sklicatelja, ki je lahko eden od treh predstavnikov staršev v svetu vrtca, šole, ki da vsem predstavnikom in vodstvu svojo telefonsko številko. O času, kraju in navzočih na sestanku se sklicatelj dogovori z ravnateljico.
  • Predstavniki staršev svoje poslanstvo opravljajo vestno, odgovorno in v sodelovalnem duhu. Skupaj z delavci vrtca in šole si vedno in povsod prizadevajo delovati v višje dobro otrok!