SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalno telo, v katerem sodelujejo predstavniki staršev posameznih oddelkov iz celega vrtca ali šole. Svet staršev prvič skliče ravnatelj vrtca ali šole, nato predsednik sveta staršev, dva do trikrat letno. Svet staršev razpravlja o in lahko potrdi poročilo dela, letni delovni načrt ter publikacijo vrtca. Na srečanjih se opozarja in rešuje tekočo problematiko. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek ali razred po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Vsak predstavnik ima lahko tudi namestnika.

PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda, ter da mnenje o letnem delovnem načrtu
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo mnenje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.